خلوت من http://yekiyedooneh.mihanblog.com 2020-02-26T03:53:48+01:00 text/html 2007-12-15T22:42:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان تلقین خداحافظی http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/32 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این روزها که می گذرد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شادم</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">زیرا</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">یک سطر درمیان</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>آزادم</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">و می توانم</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هر طور و هر کجا که دلم خواست</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>جولان دهم</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">- در بین این دو خط - *</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">.</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">.</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این روزها که می گذرد</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شادم</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این روزها که می گذرد</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شادم</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">که می گذرد</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>این روزها</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شادم</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">که می گذرد</SPAN><SPAN lang=AR-SA></SPAN></FONT></FONT></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"></SPAN> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">....................................................</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">* شعرها از قیصر امین پور</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن1: با کسب اجازه از دوستان و اساتید (!) محترمی چون <B><A href="http://nabozolal.blogfa.com">سید رضا</A></B>,<B> <A href="http://peyghamiazaab.blogfa.com">بهناز خانوم</A></B>, <B><A href="http://cozy-cottage.blogfa.com/">نامبرده</A></B>, <B><A href="http://hathat.persianblog.ir">دلارام عزیز</A></B>, <B><A href="http://nina51.blogfa.com">آفرین خانم</A></B> و<B> <A href="http://taarikhi.persianblog.ir/">امیررضا</A></B>, و با اجازه ی همه ی دوستانی که در این مدت بارها به خلوت من افتخار دادن, تصمیم گرفتم این کنج خلوت رو در همین جا به حال خود رها کنم و به "<A href="http://www.yekiyedooneh.parsiblog.com/">شعبه موقت</A>" کوچ کنم.</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن2: برای نقل مکان و کوچ کردن دلایل زیادی دارم و مشورت های بسیاری صورت گرفت تا تصمیمم عملی شد. از جمله اینکه اینجا خیلی نا امنه!</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن3: این "خلوت" نه بسته می شه و نه حذف. هر وقت اومدین قدمتون روی چشم. اما به احتمال قوی دیگه از این به روز تر نمی شه...</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن4: خلوت جدید من اینه: <A href="http://www.yekiyedooneh.parsiblog.com/"><SPAN lang=EN-US dir=ltr>http://www.yekiyedooneh.parsiblog.com</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(شعبه موقت)</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن5: قبلا اینجا شعبه ی اصلی بود و اون جا شعبه ی موقت. اما از حالا به بعد اینطوری میشه: "<B><A href="http://www.yekiyedooneh.parsiblog.com/">شعیه جدید</A></B>" و "<B><A href="http://yekiyedooneh.mihanblog.com">شعبه سابق</A></B>".</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن6: همه چیز داره نو میشه اما... غمگینم و دلتنگ.</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن7: دوستانی که این جا رو لینک کردن, اگه حوصله داشتن آدرس رو تغییر بدن. ( اگه حوصله نداشتین هم فدای سر همه تون!)</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن8: با توجه به اینکه این روزها اشکم به کف دستم تشریف آورده (!)... داره گریه ام می گیره...!</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن9: ممکنه به پیشنهاد بعضی ها گه گاهی پست مورد نظرم رو علاوه بر وبلاگ جدید در این جا هم قرار بدم, که البته هیچ تضمینی نیست.</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پ. ن10: دیگه حرفی نمونده. خداحافظ... همین حالا...</SPAN></P> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"></SPAN> <P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA"><A href="http://www.yekiyedooneh.parsiblog.com/"><SPAN lang=EN-US dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">http://www.yekiyedooneh.parsiblog.com</SPAN></A></SPAN></B><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA">&nbsp;</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B></FONT></P> <P></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> <P></P> <P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P> text/html 2007-12-04T21:42:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان سربلند http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/31 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خندیدم,<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چشمهایش باریدن گرفت.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سکوت برقرار شد و نگاه ها...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بغض گلو را می فشرد.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نزدیک تر آمد<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هنوز می بارید,<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و من هنوز خیره.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سربه زیر شده بود تا اشک هایش را نبینم.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دوباره خندیدم و گفتم:<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&quot; سربلند باشی! &quot;<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">*<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ساعتی می گذشت که سربلند کرده بود و <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در چشمهایم<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هق هق می گریست.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">(بی خیال هر غرور مردانه ای)<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سربلند شده بود!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">................................................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پانوشت 1: <b>هر گه ز تو بگریزم, با عشق تو بستیزم<p /></b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                     </span><span style="mso-spacerun: yes">                               </span>اندر سرم از شش سو سودای تو می آید<p /></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">             </span>چون بر روم از پستی, بیرون شوم از هستی<p /></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                    </span>در گوش من آنجا هم هیهای تو می آید<p /></font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- مولانا-<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پانوشت 2: ربطی نداشت...!!<p /></font></font></span></p> text/html 2007-11-28T04:41:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان همه ی صداهایی که شنیده ام http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/30 <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">آخه این آهنگا چیه که من گوش می دم؟ از دست خودم خیلی عصبانیم. یه چیزی بدین بشکنم, یا یه چیزی که بتونم محکم گازش بگیرم!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/8.gif" /> اصلا می خوام <b>جیغ</b> بزنم. اونقدر بلند که گلوم به سوزش بیفته!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/22.gif" /> (گوشاتونو بگیرین لطفا)<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">می خوام همه ی صداهای بیهوده رو با جیغ زدن از وجودم بیرون کنم, شاید صداش به گوش کسی برسه و یه فکری به حال صداهایی بکنه که به خورد من داده شد...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نه, خدائیش! آخه اینا یعنی چی؟ :</font></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">-<span style="mso-spacerun: yes">  </span><i>دنیا دیگه مث تو نداره...<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/85.gif" /><p /></i></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">- مشکی رنگ عشقه<span style="mso-spacerun: yes">      </span>مث رنگ چشای...<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/16.gif" /></font></font></span></i></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><em><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">- آهای خوشگل عاشق</font></em></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">!!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/11.gif" /><p /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>- مگه بت نگفته بودم بی تو روزگار من تیره و تاره؟...</em>!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/91.gif" /></font></font></span></p><span><font size="+0"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یا این که دیگه آخرشه:<p /></font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><em><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">- م من اگه تو تو رو دو دو باره نه نه ...</font></em></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">!!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/72.gif" /></font></span></p><p /></span></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و یا این که کفر منو در میاره:<p /></font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><em><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">- پشت پا زدی به بختت<span style="mso-spacerun: yes">          </span>کی واست جز من می میره</font></em></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/46.gif" /></font></span></p><p /></span></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نفرین پشت نفرین:<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- نمی تونم ببخشمت دور شو برو نبینمت <p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                            </span><span style="mso-spacerun: yes">                        </span>تیکه ای بودی از دلم گندیدی و بریدمت<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/72.gif" /></font></font></span></i></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><em><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">- برای دیدن روز عذابت دارم ثانیه ها رو می شمارم</font></em></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">!!!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/36.gif" /></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تازگی ها حس می کنم موسیقی, بیشتر از اینکه غذای روحم بوده باشه, عذاب روحم بوده! ( یه چیزی تو مایه های سوهان!) الان خیلی وقته که دلمو خوش کردم به یه بیت و نصفی ترانه ی قشنگ, که از 5 دقیقه آهنگ ممکنه در بیاد. یعنی 5 دقیقه گوش می کنم به خاطر همون یه کلمه یا یه بیت قابل توجه. بقیه اش هم ول معطل! :<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- خواستم بگم هر چی که هست مُهر سکوتم نشکست<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                   </span>بغضی گلومو باز گرفت من کم شدم اون ننشست<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- اون روزای عاشقونه مال تو<span style="mso-spacerun: yes">          </span>این شبای بیقراری مال من<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- گفته بودم اگه دلت گرفته اس<span style="mso-spacerun: yes">          </span>کنج دلم جا واسه ی دلت هس</font></font></span></i></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="+0"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یا این دل خوش کنک ها:<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- وقتی حتی پیشمی دلم برات تنگ میشه باز...<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- عوض نشو رنگ نباز و نشکن<span style="mso-spacerun: yes">          </span>حتی با دیدن شکستن من<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- زیر بارون انتظارت رنگ تازه ای داره<span style="mso-spacerun: yes">       </span><p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                     </span>منم عاشق ترم انگار وقتی بارون می باره<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این روزا ارزش ترانه ها, به خاطر یکی دو کلمه ی خاص و جدیده که داخلش پیدا میشه و الباقی تکرار مکررات: <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- گریه ی بارونو ببین رو گونه های پنجره اس<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                           </span>اینجا نفس بریدگی فرصت داغ حنجره اس<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- نمی دونم که تو رو نفرین کنم یا این دلم<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                     </span>نمی دونم که تو حل مشکلی یا مشکلم<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فقط <b>گاهی</b> تلاش ترانه سازها برای ایجاد حال و هوایی جدید, قابل ستایشه:<span style="mso-spacerun: yes">   </span><p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- مثل شراب ها نه... تو در من<span style="mso-spacerun: yes">            </span>سرگیجه های بعد از نوشیدن شرابی<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- من تو هوای بغض تو<span style="mso-spacerun: yes">        </span>بارونی کردم این تنو...<p /></font></font></em></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><em><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- دارم از دوریت می میرم تا کنار من نسوزی...</font></font></em></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اما انگار تاریخ مصرفی داشتن که تموم شده. انگار این روزا دلم میخواد ترانه هایی بشنوم که ماندگاری طولانی داشته باشن و حالا حالاها تکراری نشن. آهنگ هایی که با هر بار شنیدن و زمزمه کردنشون, چیز تازه ای از درونشون کشف کنم و از این اکتشاف به وجد بیام... . نه ترانه ایی که به اندازه ی سُس گوجه ای که دو ماه پیش خریدیم هم موندگاری نداشته باشه!!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با این حال... هنوز هم می تونم از بعضی ترانه های نسبتا قدیمی و ماندگار, لذتی وصف نشدنی ببرم:</font></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- از اینکه عاشق تو ام حس غرور می کنم...<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                       </span>ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- زنگ خوش صدای تفریح واسه مون زنگ خطر شد<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                       </span>همه ی چوبای جنگل دسته ی تیغ تبر شد<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- کی می توان نرفتن, گیرم پری نمانده<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                </span>گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- نبسته ام به کس دل, نبسته کس به من دل<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                                   </span>چو تخته پاره بر موج, رها, رها, رها من<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- زبس در دل گل یادت شکوفاست<p /></font></font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><i><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="mso-spacerun: yes">                                            </span>گرفته بوی گل پیراهن من</font></font><span style="mso-spacerun: yes">  </span></font></span></i></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حالا که هیچ کس برای روان و روح من ارزش قائل نیست, حالا که با آهنگ روی اعصاب رژه رفتن, خوراک آهنگ سازها شده و حالا که ترانه سازها توجهی به درد من و درد دل زمانه نمی کنن... چرا <b>من</b> خودمو سرزنش کنم؟<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوب که گوش می دم, می بینم که اطرافم صداهای زنده ی زیبا تری هست. صدای گنجشک ها (که هر روز صبح با نوک زدنشون به کولر اتاق از خواب بیدار می شم), صدای پیچیدن باد لای درخت های انبوه همین نزدیکی, صدای برخورد قطره های بارون به شیشه ی بدون بتونه ی اتاقم (که گاهی بد جور لق می زنه!), صدای اذان که هر سه وقت از دور و خیلی ضعیف شنیده می شه, صدای قرآن خواندن بابا با صوتی بسیار دلنشین...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">صدای ضربان قلبم (که نمی دونم چرا همیشه و بی جهت تند می زنه), صدای غصه هام که اغلب با اشک ها هم <b>آهنگ</b> می شه... و حتی صدای... سکوت.<p /></font></font></span></p></span></font></span></span></span></p></font></font></span></span></span></font></p></font></font></span></span></p></font></span></p></font></span> text/html 2007-11-20T22:41:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان تحمل یک تهدید! http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/29 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">قبلا تهدید کرده بودم عکس هایی که از تابلوهای خوشنویسی, در <a href="http://yekiyedooneh.mihanblog.com/Post-22.aspx"><b>نمایشگاه قرآن</b> </a>(رمضان 1386) گرفتم رو در یک پست جداگانه به نمایش در میارم. حالا وقتشه که تهدیدمو عملی کنم!! <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بخش آثار خوشنویسی ِ نمایشگاه خیلی بزرگ نبود. اما کارهای نسبتا خوبی داشت. فقط یک مشکل کوچولو (شاید هم خیلی بزرگ!) وجود داشت و اونم اینکه انعکاس نور همه ی لامپ ها, روی شیشه ی تابلوها می افتاد و این, عکاسی رو مشکل می کرد. از هر زاویه ای که فکرشو بکنبن (و البته خودم هم امکانشو داشته باشم) عکس گرفتن رو امتحان کردم. اما متاسفانه نتیجه ی چندان خوبی نگرفتم. در کل قابل تحمل هستن... لطفا تحمل کنین!</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><p><img alt="دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم" hspace="10" src="http://i21.tinypic.com/33ccizp.jpg" align="bottom" vspace="10" border="3" /></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><p /></font></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">...............................................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 1: تهدید بودن یا نبودنش به خودم مربوطه!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 2: خشن شدگی جدیدم هم به شما دخلی نداره!!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 3: تازگی ها فهمیدم که حضرت امام رضا (ع) در سفرشون از مدینه به مرو, ازشهر <b>اهواز</b> هم گذر کردن. کلی ذوق کیف شدم! خیلی از شهر های ایران به خاطر این سفر, به قدوم مبارک ایشون متبرک شد. به مناسبت ولادت فرخنده ی این حضرت ازتون دعوت می کنم نگاهی به &quot;<a href="http://www.ehsannaz.persianblog.ir/1386_8_ehsannaz_archive.html#7401210">مسیر حرکت</a>&quot; و &quot;<a href="http://www.imamreza.net/images/maghalat-f/masir.jpg">نقشه ی سفر</a>&quot; این امام عزیز بندازین.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" /></p></font></span> text/html 2007-11-15T00:41:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان بگذار سخت باشم http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/28 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">مهربانی تا کی؟<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بگذار سخت باشم و سرد.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">باران که بارید<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چتر بگیرم و چکمه.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">خورشید که تابید<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پنجره ببندم و تاریک.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اشک که آمد<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دستمالی بردارم و خشک.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دل که رفت<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نیشخندی بزنم و سوت!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font size="2"></font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">........................................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حاشیه: برای &quot;...&quot; , که نقطه چین هایش همیشه, پر از حرف های زیباست...<p /></font></font></span></p><p /> text/html 2007-11-07T05:41:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان گاهی دختر نیستم! http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/27 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اگه از بازدید کنندگان قدیمی وبلاگ من باشین (یعنی جدید نباشین) و آشنایی مختصری هم داشته باشین, مستحضر هستین که اینجا متعلق به <b>رضوانه</b> و <b><a href="http://yekiyedooneh.parsiyar.com/" target="_top">رضوان</a></b> هم از وقتی به دنیا اومد, دختر بود!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اینو گفتم که برای فهمیدن جنسیت, به شک و تردید نیفتین. خیلی از بازدید کنندگان (و دوستان) تا مدتی بنده رو پسر فرض کرده بودن و متاسفانه آمارشون هم کم نیست! بعضی ها هم بعید نیست هنوز مردد باشن بین دختر بودن یا پسر بودن ِ &quot;<b>رضوان</b>&quot;!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/2.gif" /><p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اینجا تنها جایی بود که به من تهمت پسر بودن زده شد! نه اینکه پسر بودن تهمته, اما خب... برای یک دختر حتما بیشتر از یک تهمته. حالا یه وقت فکر نکنین می خوام بگم ازتون دلخور یا عصبانی ام که منو اشتباه گرفتین. اما هنوز برام عجیبه که چرا خیلی ها &quot;<b>رضوان</b>&quot; رو پسر فرض می کنن. شاید تعداد پسرهایی که به این اسم باشن, در ایران انگشت شمار باشه و اغلب عرب زبان ها &quot;رضوان&quot; رو پسر می دونن. دلیلش هم مشخصه, چون &quot;رضوان&quot; در عربی اسم مذکر محسوب میشه و های تانیث نداره. بعضی ها هم البته همین اسم رو مونث کردن: &quot;<b>رضوانه</b>&quot;.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دوستانی که بعد از مدتی پی به اشتباهشون بردن, خیلی معذرت خواهی کردن. در حالی که من اونقدرا هم ناراحت نشده بودم. بماند که از نوشته های من با کمی دقت می شه پی به جنسیت برد و این دست اشتباهات ناشی از بی دقتی دوستانه!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اما گاهی وقتها به دختر بودن خودم شک می کنم! نه اینکه پسر باشم... معلومه که پسر نیستم!! ولی بعضی اوقات انگار دختر هم نیستم!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در اون لحظات, نه خبری از احساسات دخترانه هست و نه تفکرات پسرانه. نه دل نازک مثل یه دختر و نه صبور و خوددار مثل یه پسر. فارغ از هر جنسیتی! میشم کسی که نه دختره و نه پسر. از قید و بند جنسیت ها رها می شم و می شم شبیه... <i>هیچ کس</i>.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">هنوز نمی دونم اون حس عجیب رو باید دوست داشته باشم یا متنفر باشم. حسی که منو از توجه به مونث و مذکر بودن دور می کنه.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>فکرم میشه توجه به چیزی فراتر از این جنسیت ها... جنسی فراتر از این جنس ها. اون موقع بیشتر از هر وقت دیگه ای فقط یک انسانم. انسانی که اسیر زن بودن و مرد بودن نیست. انسانی که سعی نمی کنه همه چیزو مثبت و منفی و مذکر و مونث بدونه. انسانی که حتی برای تکثیر سلول هاش نیازی به تلفیق سلول نر و ماده نباشه...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چنین انسانی که می شم, هر چی حصار هست کنار می ره. نه محدودیت زمان هست و نه زندان ِ مکان. نه گذشته ای و نه آینده ای. همه چیز متعلق به یک لحظه! می شم خالی از هر دغدغه و اضطراب.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">از این هپروت (!) که بیرون میام دلم برای <b>دختر بودن</b> تنگ میشه! آخه توی قید و بند زنانگی بودن هم برای خودش لذتی داره. لذتی که اون <i>هیچ کس </i>بودن هم, با همه ی آزادی هاش, درکش نمی کنه. گرچه... شاید فقط از گوشه و کنار همون زنانگی می شد به این اوج و آزادگی رسید...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.............................................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 1: فکر دو جنسیتی و اختلال هویت رو همین الان از سرتون بیرون کنین که شاکی میشم ناجور!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/91.gif" /><p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 2: این جانب مصرف هر گونه مواد توهم زا و اعتیاد آور رو تکذیب می کنم!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/47.gif" /><p /></font></font></span></p> text/html 2007-10-31T07:40:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان برای آینه ای که ناگهان شکست http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/26 <span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="1"><p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"></font></span><p /></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">امشب تمام حوصله ام را</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در یک کلام کوچک</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در «<b>تو</b>» </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes">            </span>خلاصه کردم:</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ای کاش می شد</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یک بار</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تنها همین </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یک بار</font></font></span></p><p /><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>تکرار</strong> می شدی!</font></span></p><p /><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تکرار...</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">                 <img alt="قیصر" hspace="10" src="http://www.aftab.ir/news/2007/oct/31/images/b5050e0d5bbec06da6e265a00345afe9.jpg" align="middle" vspace="10" border="3" /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">قیصر امین پور. کتاب &quot;آینه های ناگهان&quot;</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">........................</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فاتحه ای نثار روح با صفایش...</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" /></font></span><p /></span></font></font></font></font></span> text/html 2007-10-29T21:40:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان خرید و فروش در روز ژوژمان! http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">روز &quot;<b>ژوژمان</b>&quot; در زندگی هر دانشجوی هنر, از اهمیت زیادی برخورداره. برای اینکه کامل متوجه بشین بیشتر توضیح میدم. &quot;ژوژمان&quot; به روزی گفته میشه که در اون روز دانشجوها تمام کارهایی رو که در طول ترم انجام دادن, برای نمایش دادن به استاد آماده می کنن. این روز معمولا در آخر ترم برگزار میشه و حکم امتحان پایان ترم رو داره. نحوه ی نمایش دادن ِ کارها به استاد هم اهمیت داره و اگر کسی آثارش رو زیبا و مرتب, به همراه تزئینات به استاد نشون بده, نمره ی بیشتری می گیره. (به عبارتی بازار گرمی!) البته این تزئینات باید با سلیقه ی استاد مربوطه همخوانی داشته باشه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چون در روز ژوژمان کارها به صورت رسمی به نمایش درمیان, اینه که بعضی ها از این روز به عنوان یک نمایشگاه استفاده می کنن و میان از کارها دیدن می کنن. حتی میشه خودِ دانشجوها از دوستان و بستگان دعوت کنن که به تماشای کارهاشون بیان. </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">خلاصه اینکه ما هم به چند نفری گفتیم که اگه مایل هستید برای ژوژمان درس «بسته بندی» تشریف بیارید. یکی از دوستام همون ترم در حال گذروندن دوره ی کارآموزی در یک شرکت تبلیغاتی بود. در اون شرکت جوونای با استعدادی وجود داشت که برای خودشون کلی صاحب نظر بودن. ما از اونا هم دعوت کردیم که بیان و کارهای ما رو ببینن. یکی از کارهای من <b>بسته بندی جعبه ی ماوس</b> بود که خوب هم از آب درومده بود و استادم هم تحسینم کرد. در کل هم نمره ی خوبی بهم داد.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">یکی از افرادی که دعوتش کرده بودیم با دیدن اون جعبه بهم گفت که اونو حاضره از من بخره! منم کلاس گذاشتم و گفتم که نمی فروشم!! خب البته من هیچ وقت اولین کارهایی که انجام دادم رو نمی فروشم. اما اجازه می دم که یک نگاه خریدارانه به بسته بندی من بندازین! (ولی بازم نمی فروشم!)</font> </font></span></p><p /> text/html 2007-10-23T03:40:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان من حسود شده ام! http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نمی دانم چرا این روزها اینقدر حسود شده ام. به همه کس و همه چیز حسادت می کنم. گاهی به چیزهای بی ارزش, چنان حسادتی می ورزم که خودم حیرت می کنم! حیرت از اینکه <i>&quot;اینقدر حسود بودی و خود نمی دانستی؟!&quot;</i><p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">سابق بر این ها هم حسادت می کردم, به برخی افراد یا برخی چیزها. اما حسادتی که مدتیست دچارش شده ام بیشتر به بچه بازی ای می ماند که از یک انسان به اصطلاح بزرگ شده سر می زند!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گاهی به رنگ چشمهای کسی حسادت می کنم, گاهی به قد بلند کسی دیگر. گاهی به کارمند بانکی که در آن ازدحام, بی دغدغه و آرام, قرآن می خواند حسادت می کنم و گاهی به موتور سواری که با جسارت, تک چرخ می زند! گاهی به طرح روسری دختری حسادت می کنم, گاهی به موبایل آخرین سیستم کسی دیگر. <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گاهی حتی به ساعت بزرگی که در فلکه نصب کرده اند و از آن بالا همه را می بیند, حسادت می کنم. گاهی به رنگ جیغ لب های دختری حسادت می ورزم و گاهی به زنی با روبنده ی سیاه!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اخیرا خیلی به دوستان, و کسانی که به صورت مجازی می شناسمشان حسادت می کنم. حسودی ام می شود به بعضی وبلاگ ها, یا بعضی نوشته های درونشان. گاهی به طرز خنده آوری به اسم آی دی یک نفر حسادت می کنم! لجم می گیرد که این اسم پیش از اینها به فکر خودم نرسید... همان موقع که دربه در دنبال یک اسم ناب برای ساختن آی دی می گشتم.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گاهی به شخصیت برخی وبلاگ نویسان حسادت می کنم. شخصیتی که فقط از طریق نوشته هایشان شناخته ام! و گاهی به طرح قالب و عکس های وبلاگی, یا به کامنت های وبلاگی دیگر حسادت می ورزم.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و این اواخر به آدم های عاشق, به طرز عجیبی حسودی می کنم. به حدی که غم دنیا به دلم هجوم می آورد. مثل وقتی که دل نوشته های عاشقانه ی عاشقی را در وبلاگش می خوانم. درست نمی دانم که چرا به انسان های عاشق حسادت می کنم. من کسی بودم که عشق, و در مفهوم بهتر, عاشق را تحسین کرده و می کنم. ولی این روزها به احساس ناب و زیبایی که در دل دارند بد جوری حسودی ام می شود. حسودی ام می شود که من... چنین حسی ندارم.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شاید دلیلش اعتقادی باشد که این روزها به عشق پیدا کرده ام. یا باورِ این تفکر که عاشقی, سعادت می خواهد و سعادت, ازان هر کس نیست.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این حسادتِ آخر, بیش از تمام حسادت های دیگر غمگینم می کند. بخصوص وقتی به خاطر می آورم که هنوز از پس عشق زمینی برنیامده ام, چه رسد به عشق حقیقی, که دلیل ِ تمام عشق های زمینی است...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">گرچه گاهی اتفاقی در من رخ می دهد... ناشناخته... که عشق نیست ولی...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">....................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 1: پیش خودمون بمونه, اما گاهی به خودم هم حسادت می کنم!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 2: نخند بی مزه! سعی کن یه خورده فیلسوف باشی!!<p /></font></font></span></p> text/html 2007-10-15T02:40:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان اس ام اس ها حرف می زنند! http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/23 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یکی بود یکی نبود. یه اس ام اسی بود معروف به اس ام اس کوچولو که به مناسبت عید سعید فطر از طرف یک دوست برای دوست دیگه ارسال شده بود. اما متاسفانه توی راه گیر کرده بود و به مقصد نمی رسید. صاحب اس ام اس, هر چی منتظر گزارش تحویل موند, خبری نشد که نشد. <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس کوچولوی قصه ی ما مدتها بین زمین و هوا معلق مونده بود و سرگردان بود. تا اینکه رسید به یه اس ام اس دیگه.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس کوچولو: سلام.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس اول: سلام علیکم اس ام اس کوچولو! حالت خوبه؟ عیدت مبارک!!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/26.gif" /><p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس کوچولو: خیلی ممنون. شما هم به مقصد نرسیدی و سرگردونی؟<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس اول: آره. من خیلی وقته که اینجا معلقم. صاحبم دیگه یادش رفته که منو ارسال کرده بود. آخه من توی شبای قدر فرستاده شدم و هنوز نرسیدم!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس کوچولو: جدا؟! حالا این جا چیکار می کنی که حوصله ات سر نره؟<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس اول: من اینجا تنها نیستم. یه عالمه دوست دارم.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اس ام اس کوچولو: دوست؟...!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/45.gif" /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><p /></font></font></span></p> text/html 2007-10-08T04:40:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان عکاسی در نمایشگاه قرآن http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به مناسبت ماه رمضان, دومین نمایشگاه قرآن کریم از 4 تا 10 مهر ماه به مدت یک هفته در موزه هنرهای معاصراهواز برگزار شد. جای همگی خالی نمایشگاه با صفایی بود. نسبت به پارسال هم بهتر شده بود.</font> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><img alt="یک" hspace="10" src="http://i20.tinypic.com/2mhwivn.jpg" align="bottom" vspace="10" border="3" /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تقریبا هر چیزی که در ارتباط با قرآن بود, می شد توی نمایشگاه پیدا کرد. از کتاب و نرم افزار گرفته تا تابلوها و آثار هنری. جتب نمایشگاه هم هر شب «همایش تعزیه ولایت» برگزار شد که تاترهای مذهبی رو شامل می شد. البته خودم چیزی از این تاترها ندیدم.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تعداد زیادی از خبرگزاری ها و مطبوعات در اونجا غرفه داشتن و برای خودشون تبلیغ می کردن. تعداد کتاب ها خیلی زیاد نبود و شخصا انتظار بیشتری داشتم. اما در عوض تا دلتون بخواد نرم افزارهای جور واجور وجود داشت.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">من در این مدت دو بار از نمایشگاه دیدن کردم. دفعه ی اول به همراه خانواده و دفعه ی دوم بدون خانواده! (یعنی با دوستم). شب ها نمایشگاه خیلی شلوغ بود و بازدید اول هم در شب صورت گرفت. به یکی از غرفه ها که رسیدیم چشممون افتاد به کتابی تحت عنوان «درباره روح و جن»! بابم با شوخی بهم گفت: « می خوای کتاب روح و جن برات بخرم؟» منم به شوخی جواب دادم: « نه, نمی خوام... می ترسم &quot;الیاس&quot; بیاد سراغم!!» اما فکر نمی کردم اون حرف رو بلند گفته باشم, چرا که دو تا دختر که کمی اون طرف تر مشغول تماشای کتاب ها بودن, برگشتن و با خنده به من نگاه کردن. من هم که حسابی خجالت کشیده بودم, سرمو انداختم پایین و با سرعت از اون غرفه رد شدم!!</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">به بخش آثار خوشنویسی که رسیدیم کلی با مسئولش بحث کردم که چرا کنار هر اثر, اسم خطاط و هنرمند رو قید نکردین. اون بهونه های الکی می آورد و من هم بیشتر گیر می دادم! این در حالی بود که ساعت بازدید نمایشگاه تمام شده بود و مرتبا توی بلند گو اعلام میشد: « بازدید کنندگان محترم, زمان بازدید به پایان رسیده و ... برین بیرون دیگه!» دست آخر هم فکر کنم ما آخرین افرادی بودیم که از نمایشگاه خارج شدیم. ( حتی بعد از غرفه داران!)</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دفعه ی دوم به قصد عکس گرفتن رفتم, برای همین صبح رفتم که از نور طبیعی استفاده کنم. نمایشگاه خلوت تر بود اما از چند مدرسه برای بازدید اومده بودن و دانش آموزها اونجا رو گذاشته بودن رو سرشون! </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این, از هیجان انگیزترین عکاسی هایی بود که انجام دادم. به همه جا سرک کشیدم و از اکثر چیزای قشنگی که بود عکس گرفتم. مسئول یکی از غرفه ها ازم پرسید: « شما عکاسید؟!» و من هم کلی ذوق کردم که در اون لحظه اینقدر شبیه عکاس ها شده بودم! با یک لبخند رضایت جواب دادم: « نه! برای یک گزارش اینترنتی عکس می گیرم» و فکر کنم یارو اصلا متوجه حرفم نشد, چون همینطور هاج و واج به خودم و دوربین دیجیتال توی دستم نگاه می کرد. </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این در حالی بود که دو جوان ِ واقعا عکاس (!) هم توی نمایشگاه در حال عکس گرفتن بودن. قیافه ها و لباس های تنشون از فاصله ی 10 فرسخی هم شغلشون رو لو می داد. جلیقه هایی که به تن داشتن و موهای دم اسبی و ریش های کمی تا قسمتی بلند! و از همه تابلو تر ( و مهم تر) دوربین های عظیم الجثه و لنزهای درازشون. گویا اونها هم به من مشکوک شده بودن و نگران بودم از اینکه یه وقت مانع عکس گرفتن ِ من بشن. این بود که سعی می کردم ازشون فرار کنم! دوستم اصرار داشت که از اون عکاس ها ( یا به قول خودش همکارها!) هم عکس بگیرم, و من هم که عمرا چنین کاری نمی کردم (!) اما بعدا که توی خونه عکسها رو دیدم, متوجه شدم به صورت کاملا اتفاقی در یکی از عکسها حضور دارن!!</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در ادامه می تونید نتیجه ی برخی از عکس های منو در نمایشگاه ملاحظه بفرمایید.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.....................................................</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نکته: &quot;الیاس&quot; رو که می شناسید؟ همون شخصیت مثبت و موجه سریال «اغما» که معلوم شد شیطونه! خدا آخر و عاقبت همه مون رو ختم بخیر کنه...</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نکته ی دوم: هنوز هم عکاس ِ زن برای خیلی ها عجیبه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" /><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></font></span> text/html 2007-09-29T21:39:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان شب تقدیر http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/21 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یکی دو روز تا ماه رمضان که مونده بود از بابام پرسیدم: «به نظرتون برای شروع این ماه, چه مطلبی توی وبلاگم بذارم؟» بابا هم خیلی سریع جواب داد: «به نظر من بنویس به احترام این ماه عزیز, دیگه مطلبی نمی ذارم توی وبلاگ و به جاش این ماه رو با عبادت و نیایش می گذرونم که از فرصت بدست اومده, بهترین استفاده رو برده باشم». من اما این بار هم حرف گوش ندادم و هر هفته مطلب گذاشتم!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ولی حالا برای اینکه نشون بدم که به حرف بابام ارزش میدم و ضمنا به این دلیل که احترام گذاشته باشم به شب های بزرگی که در راه هستن, تا پایان شب های قدر, وبلاگ نویسی رو بی خیال میشم و می چسبم به بهره برداری از ماه مبارک!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">انصافا اگر زنده هستم و دارم نفس می کشم, یکی از دلایلش اینه که فرصت دارم تا در شب های قدر عبادت و استغفار کنم. زنده بودن... شاید همین یک خوبی رو داشته باشه!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.........................................................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 1: هق هق شب زنده داری ام, نثار فرق شکافته ات...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 2: <font face="times new roman,times,serif" size="3"><strong>وَ بِدُعائِکَ تَوَسُّلی مِن غَیرِ اِستِحقاق ٍ لاِستِماعِکَ مِنّی</strong></font>. <font size="1">(دعای ابوحمزه ثمالی)</font>. و در دعا متوسل به لطف تو ام بدون آن که لایق آن باشم که دعای مرا استجابت کنی...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">توی پرانتز: هر چند فکر نکنم یادتون بمونه اما... برای من هم دعا کنید.<p /></font></font></span></p> text/html 2007-09-28T04:39:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان ماهی گلی تنها http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/20 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">برای هفت سین نوروز 86 دو تا ماهی قرمز خریدیم که یکی اش دو ماه بعد از تعطیلات مُرد. اما اون یکی که کوچیکتر هم بود همچنان مصمم زنده اس! <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چند روز پیش, وقتی صبح زود ساعت 9 (!) از خواب بیدار شدم, صدای آه و افسوس مامانم رو از توی آشپزخانه شنیدم. به طرز شگفت انگیزی به ماهی شک کردم چون می دونستم که دیشب بابا گذاشته بودش توی آشپزخانه. در یک حرکت سریع و با همون اوضاع آشفته و خواب آلود پریدم توی آشپزخانه که ببینم چه خبر شده. مامانم کنار ظرف شویی خم شده بود و با تاسف به جسد ماهی قرمز, که بی حرکت روی زمین بود خیره شده بود و افسوس می خورد! من دستپاچه ( و از اونجایی که مُردن ماهی رو نمی خواستم باور کنم) با دستم گرفتمش و توی تنگ انداختم. اول هیچ حرکتی نمی کرد اما کم کم متوجه شد توی آبه و شروع کرد به نفس کشیدن. اما روی آب شناور می موند و نمی تونست خودشو کنترل کنه. بدنش به دلیل اینکه مدتی بیرون از آب بود خشک شده بود و باله ها به تن چسبیده بودن. کمی طول کشید که موفق شد باله ها رو حرکت بده و شنا کنه. اما از اونجایی که نمی تونست درست شنا کنه عقب عقبی می رفت!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خلاصه زنده شد! و من هم از اینکه نجاتش داده بودم به خودم می بالیدم. مامانم فکر کرده بود که خیلی وقته افتاده پایین و حتما مرده. برای همین تلاشی برای انداختنش در آب نکرده بود.</font> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman">                            <img alt="ماهی من" hspace="10" src="http://i24.tinypic.com/qsv9tu.jpg" align="absMiddle" vspace="10" border="3" /></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پیش خودم فکر کردم که حتما تنهایی خیلی بهش فشار آورده که اینطوری از توی تنگ پریده بیرون. یا حتما اون تُنگ خیلی براش تَنگه...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">وقتی ماهی قبلی مُرد, خیلی غصه ی تنها شدن این یکی رو می خوردم. طوری که دلم می خواست ماهی می شدم و می رفتم پیشش! مدتی هم به بابام پیله کردم که یه ماهی دیگه بخر تا این تنها نباشه. اما خب... چندان منطقی نبود.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حتی ماهی ها هم که از نظر علم, درک و فهم خیلی پایینی دارن (یا اصلا ندارن), بازم تنهایی رو دوست ندارن و طاقت نمیارن. باید میدین که وقتی اون ماهی داشت می مُرد این یکی چقدر دورش می چرخید و تشویقش می کرد به زنده موندن!...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یادم افتاد به آدم هایی که در تنهایی و دور از چشم هر انسان دیگه ای, می میرن. این در حالیه که اونها انسان هستند و بالاترین درک و فهم رو دارن. پس میشه فهمید که چه رنجی کشیدن.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این روزا آدمها هر چقدر هم که کنار هم بودن, تنها بودن... خیلی تنها. دل ها که دور باشن, نزدیکی مسافت هم از تنها یی ها کم نمی کنه...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">تلاش ِ ماهی کوچیکِ من برای زنده موندن دوستش, وصف نشدنی بود. و حالا این همه تنهایی, ماهی شادابِ منو, به مردن راضی کرده.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تنهایی بیشتر از اون چیزی که تصور می کردم... سخته.</font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt" /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><p /></font></span></p></span> text/html 2007-09-23T04:39:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان جنگی که بود, جنگی که هست... http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/19 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">دسته دسته تابوت بود که برمی گشت و گلوله گلوله اشک بود که جاری شد. <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جنگ بود.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">فرصتی برای شناختن مرد از نامرد!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">شب ها در جبهه, صدای مناجات و زیارت عاشورا...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و حالا, نامردمانی که دوست دارند برای حسینی گریه کنند که به تاریخ پیوسته, و به حماسه ای دخیل ببندند که تمام شده است. <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حسین ِ زنده برایشان خطرناک است<i>! می خواهند در سوگ &quot;جنگی که بود&quot; , &quot;جنگی که هست&quot; را بپوشانند و بفراموشانند. حاضرند برای &quot;جنگی که بود&quot; نوحه سرایی کنند به شرطی که در همان تاریخ و جغرافیا باقی بماند, نه بیشتر.</i> اما... <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جنگ هست.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در رگهای ما جاری و زنده.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">از ترکشهای روی دیوارها در آبادان, تا صدای سرفه های جانباز شیمیایی درتهران!</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><p>                  <img alt="مادر, شهادت فرزندت مبارک" hspace="10" src="http://i1.tinypic.com/4lo8wwn.jpg" align="bottom" vspace="10" border="3" /></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><p /></font></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">.....................................................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پانوشت 1 : برادر شهیدم! تولد جنگت مبارک.<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پانوشت 2 : من نیز در <b><i>جنگ</i></b> ... متولد شدم.</font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" /><p /></p></font></span> text/html 2007-09-18T22:39:00+01:00 yekiyedooneh.mihanblog.com رضوان یادآوری یک روز http://yekiyedooneh.mihanblog.com/post/18 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زندگی آغاز می شه, چه تو بخوای یا نخوای. مجبوری زندگی کردنو یاد بگیری و بزرگ بشی. روزی که به این دنیا میایی رو هم نمی تونی انتخاب منی. وقتی به دنیا پا گذاشتی تازه می فهمی که کار از کار گذشته و تو, در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتی. <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">زندگی کردنو خیلی زود یاد میگیری... به آسونی مکیدن سینه ی مادر! بعد یاد میگیری که برای خودت مشکلات درست کنی. اونوقت بشینی و غصه ی مشکلاتت رو بخوری تا پیر بشی. دوران پیری رو هم با حسرتِ غصه خوردنهای الکی ِ دوران جوانی, سپری می کنی. <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یا اینکه نه! از همون اول با کلی امید و انگیزه شروع می کنی و به بهترین مقام ها می رسی. میشی آدمی که دنیا بهت افتخار می کنه! در اون شرایط از به دنیا اومدن پشیمون نیستی. <p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و گاهی اونقدر بی خود و بی جهت برای خودت مشغولیات و دلبستگی درست می کنی که مُردن برات کابوس میشه, سخت میشه. یا اونقدر غرق کار دنیا میشی که روز تولدت هم یادت نمی مونه...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یادآوری روزی که زندگی ات رو شروع کردی, چقدر مهمه؟ اصلا مهمه؟!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یک عزیزی به من می گفت: « روز تولد, ارزشمنده. چون رزویه که خدا به انسان, اجازه ی زندگی کردن داده». خیلی از این جمله خوشم اومد و تا همیشه توی ذهنم موند. چون تازه متوجه شده بودم که زندگی فی نفسه ارزش داره و خدا هم وقتی اجازه ی زندگی بده, یعنی لطف و مهربونیش رو بهت نشون داده. اینه که اون روز رو - که روز عنایت خداست – جشن می گیریم. جشن هم اگه نگیریم اقلا یادآوری میشه برامون که یه روزی به دنیا اومده بودیم! همونجور که یه روزی از دنیا می ریم...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این دست یادآوریها, آدم رو متوجه گذر زمان می کنه و اینکه وقت زیادی نداره... باید بجنبه!</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><p>           <img alt="تولدت مبارک... پیر شی جوون!" hspace="10" src="http://i15.tinypic.com/61uk58k.jpg" align="bottom" vspace="10" border="3" /></p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><p /></font></font></span></p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">........................................................<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نکته ضروری: فعلا علی الحساب مسئله جبر و اختیار رو بی خیال بشین. بچسبین به جشن تولد!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نکته نیمه ضروری: اون عزیزی که همون جمله قشنگ رو بهم گفت, دختر عمه ام بود!<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">نکته غیر ضروری: امروز متولد شدم...<p /></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نکته فوق العاده ضروری: کادو یادت نره...!!<img src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/83.gif" /></font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA"><p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" /></p></font></span>